Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb.

Tento zákon rozlišuje:

  • Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby do 2 000 000
  • Veřejné zakázka malého rozsahu na stavební práce do 6 000 000
  • Podlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby od 2 000 000 do 3 653 000 na dodávky a služby zadávané ústředními orgány státní správy
  • Podlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby od 2 000 000 do 5 610 000 na dodávky a služby zadávané veřejnými zadavateli na nižší úrovni
  • Podlimitní veřejná zakázka stavební práce od 6 000 000 do 140 448 000
  • Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby nad 3 653 000
  • Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce nad 140 448 000

U větších zakázek musí proběhnout veřejné zadávací řízení, u veřejných zakázek malého rozsahu je nutné dodržet základní zásady dané zákonem.

Od roku 2019 se řídí zadávání veřejných zakázek v obci Dolní Zálezly vnitřními pravidly.

Veřejné zakázky malého rozsahu se dělí na

1. kategorie:

a) veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 100 000 Kč (bez DPH), 

b)veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500.000 Kč (bez DPH),

Při výběru dodavatele na zajištění dodávek a služeb pro obec, jejichž hodnota nepřesahuje 100.000 Kč (bez DPH), a na zajištění stavebních prací, jejichž hodnota nepřesahuje 500.000 Kč (bez DPH), je odpovědná osoba zadavatele povinna zajistit, aby byly dodrženy zásady uvedené v ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách. Zakázku lze zadat přímo určenému dodavateli nebo na základě nabídky jednoho osloveného dodavatele nebo na základě nejvhodnější nabídky jednoho z oslovených dodavatelů.

2. kategorie:

a) veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je nad 100 000 Kč (bez DPH) do 800 000 Kč (bez DPH) včetně,

b) veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je nad 500.000 Kč (bez DPH) do 2.000.000 Kč (bez DPH) včetně,

Při výběru dodavatele na zajištění dodávek a služeb pro obec, jejichž předpokládaná hodnota je nad 100.000 Kč (bez DPH) do 800.000 Kč (bez DPH) včetně, a na zajištění stavebních prací, jejichž předpokládaná hodnota je nad 500.000 Kč (bez DPH) do 2.000.000 Kč (bez DPH) včetně, je odpovědná osoba zadavatele povinna vyzvat telefonicky, emailovou nebo písemnou formou minimálně 3 dodavatele k předložení nabídek. Lhůta pro podání nabídek je minimálně 7. kalendářních dní ode dne odeslání výzvy. (lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy). Nabídky mohou být doručeny emailem, osobně, nebo prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Odpovědná osoba zadavatele zajistí vyhodnocení přijatých nabídek a vyhotoví zápis posouzení nabídek. Výběr nejvhodnější nabídky na základě stanovených kritérií rozhoduje odpovědná osoba zadavatele. Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

3. kategorie:

a) veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je nad 800.000 Kč (bez DPH) do 2.000.000 Kč (bez DPH) včetně,

b) veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je nad 2.000.000 Kč (bez DPH) do 6.000.000 Kč (bez DPH) včetně,

Přípravu a realizaci zakázky malého rozsahu na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota je nad 800.000 Kč (bez DPH) do 2.000.000 Kč (bez DPH) včetně a za přípravu a realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nad 2.000.000 Kč (bez DPH) do 6.000.000 Kč (bez DPH) včetně, schvaluje zastupitelstvo obce. Výběru dodavatele bude předcházet odeslání výzvy nejméně 3 dodavatelům, možno odeslat písemně nebo emailovou formou, ale musí být prokázáno její doručení. (potvrzující email, případně osobní převzetí) Text výzvy k předložení nabídek schvaluje odpovědná osoba zadavatele. Nabídky musí být doručeny v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a označením uchazeče. Otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení přijatých nabídek provede min.3.členná komise, jejíž členové musí být nepodjatí ve vztahu k účastníkům výběrového řízení. Každý z členů hodnotící komise při jednání hodnotící komise poskytne písemné potvrzení, že u nich střet zájmů není dán.

Veřejné zakázky malého rozsahu nad 100 tis Kč včetně DPH

2019 

Dětská hřiště v obci Dolní Zálezly

realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Celková konečná cena 833 231 Kč včetně DPH

Realizovala společnost Tewiko systems, s.r.o., výběr schválilo zastupitelstvo 4.2.2019 všemi 7 hlasy

Osloveny k podání nabídky 3 společnosti
Tewiko systems, s.r.o., IČO:25472887, Dr. Milady Horákové 185/66, 46007 (833 231 Kč)

Bonita Group SErvice s.r.o., Koráb 131, 66601 Tišnov, IČO: 27738795 (983 763,88 Kč)

SAPEKOR s.r.o., Lípová 1128, 737 01 Český Těšín, IČO: 01874241 (nekompletní nabídka)

Oprava výtluků silnice Na Horkách, Na Vyhlídce, Pod Tratí, Dlážděná

Celková konečná cena 184 244 Kč včetně DPH 

Realizovala firma JPR  Realizace s. r.o.

K podání nabídky osloveno 5 společností

Herkul a.s. IČO: 25004638,DIČ:CZ25004638, Obrnice 228, 43621 Obrnice (338 618,50 Kč)

JPR Realizace s. r.o., IČO: 05774063 DIČ:CZ05774063, Rybná 716/24, 11000 Praha 1 (184244,28 Kč)

SaM Silnice Děčín a.s., Oblouková 416/39, 40502 Děčín, IČO25042751. DIČ:CZ25042751 (289 540,90 Kč)

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 40711 Děčín XXXII-Boletice nad Labem, IČO:25487230 (bez nabídky)

Vodohospodářské stavby, s.r.o., IČO: 40233308, DIČ: CZ40233308, Křižíkova 2393, 415 01, Teplice (bez nabídky)

2020

MŠ rekonstrukce podlah

Konečná celková cena 104 865 Kč (došlo ke snížení rozsahu prací a tím i snížení ceny oproti nabídce, nerealizovala se rekonstrukce podlahy v herně a v šatně)

Na základě cenového průzkumu u dvou firem, realizovala společnost KNOR PODLAHY, Za Válcovnou 868/35, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 49920189

Nabídky: 

KNOR PODLAHY, Za Válcovnou 868/35, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 49920189 (181 742 Kč)

Jaroslav Tichý Verneřice 207, 417 04 Hrob, IČO: 72736674 (187 168 Kč)


2021

Oprava střechy OÚ, vyčištění a nástřik barvy

realizováno s finanční  podporou Ústeckého kraje

Konečná celková cena 102 305,50 Kč

Realizovala společnost Čisté domy-lt s.r.o.

K zaslání nabídky vyzvány 3 firmy:

PZ STAV s.r.o., Spartakiádní 276/31, Ústí nad Labem, IČO:25415093 ( 116 099 Kč)

Slaboch Vladislav, Školní 299/7, Litoměřice, IČO:72575735 (110 231 Kč) 

Čisté domy-lt s.r.o. /Na Lysinách 457/20, Praha, pobočka Litoměřice, IČO: 27297519 (102 305,50 Kč)

Doplnění herních prvků na dětské hřiště

Konečná celková cena 115432,79 Kč včetně DPH

Realizovala společnost Tewiko systems, s.r.o. , přímé zadání a realizaci projektu schválilo zastupitelstvo 6.9.2021 všemi 7 hlasy.


2022

Rekonstrukce bytu Rudé armády 76

Konečná celková cena 174 203,50 Kč včetně DPH

Realizovala firma BRONDA V.O.S. 

K nabídce vyzvány 3 firmy:

Severočeské pozemní a inženýrské stavby s.r.o., Filipov232, 407 53 IČO: 28741927 (185 945,54 Kč)

Zemědělské stavby a.s, K pivovaru 45, 400 04 Trmice, IČO 48288284 (187 236,61 Kč)

BRONDA V.O.S. ,Fügnerova 63/10, 400 04 Trmice, IČO:499003811 (176 762,00 Kč)

Obnova soustavy veřejného osvětlení v obci Dolní Zálezly 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Konečná celková cena 1 681 948,40 Kč včetně DPH

Realizovala společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., výběr schválilo zastupitelstvo 13.12.2021 6 ti hlasy všech přítomných zastupitelů, výběr nejvhodnějšího uchazeče provedla hodnotící komise-všichni členové zastupitelstva)

K nabídce vyzváno 10 firem

A. & C. ELFIS s.r.o., IČO: 25562550, Újezd u Brna, V Sádku 861 (1.827.218,58 Kč )

ENORM, a.s., IČO 25549871, Medkova 866/6, Tuřany, 627 00 Brno (1.911.945,20 Kč )

LAMA lighting technologies s.r.o. člen holdingu LAMA energy, IČO 28622740, Objízdná 1777, | Otrokovice | 765 02 (bez nabídky)

VEOLIA energie ČR a.s., IČO 45193410 člen holdingu VEOLIA, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha (bez nabídky)

CE INDUSTRIES a.s., IČO 08939187, Sokolovská 9, Karlín, 186 00 Praha (bez nabídky)

ENIS SOLUTIONS s.r.o., IČO 05274524, Ostrava-Jih, Zábřeh, Česká 3195/47 (bez nabídky)

EVEM GROUP s.r.o. IČO: 07360614, Velké Meziříčí, Školní 2186/5 (bez nabídky)

400voltů s.r.o., IČO 08619581, Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24 (1.755.250,20 Kč )

ČEZ Energetické služby, s.r.o., člen ČEZ ESCO, Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice (1.681.948,40 Kč )

E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (bez nabídky)

Výměna povrchu multifunkčního hřiště 

realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Celková konečná cena 1 690 309,50 Kč včetně DPH

Realizoval Lubomír Schmid, Dukelská 1350, 250 01 Stará Boleslav, IČ 45121745, výběr doporučila výběrová komise (ve složení Petr Hetto, Magda Pejšová, Pejša Zdeněk, Martin Vojtíšek, Miroslav Suchý) , schválilo zastupitelstvo 6.9.2021 všemi 7 hlasy

Ing. Vladimír Štroukal, Budečská cesta 5, Kralupy nad Vltavou, IČ: 13273337 (1 758 795,-)

Lubomír Schmid, Dukelská 1350, 250 01 Stará Boleslav, IČ 45121745 (1 690 309,50)

SPORTECH CZ s.r.o., Pitterova 2855/11, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 29266793 (1 912 55,20)

Oprava střechy a teras Mateřské školy Dolní Zálezly 

realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Celková konečná cena (ještě nebyla dokončena)

Realizuje Studio Jelínek s.r.o., Moskevská  1483/40, 400 01 Ústí nad Labem, výběr nejvhodnější nabídky schválila výběrová komise ve složení Magda Pejšová, Petr Hetto, Irena Němečková, Miroslav Suchý, Martin Vojtíšek a schválilo zastupitelstvo 6.9.2021 všemi 7 hlasy

K nabídce bylo vyzváno 8 firem

STAMO, spol s.r.o. Stavební 415/3, 40502 Děčín IČO: 43222323 (bez nabídky)

I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, Ústí nad Labem, PSČ 400 07,IČO: 41327331,telefon: +420 475 503 361 (bez nabídky)

BRONDA s.r.o., Fügnerova 63/10, 400 04 Trmice, IČO: 49903811 (bez nabídky)

Studio Jelínek s.r.o., Moskevská  1483/40, 400 01 Ústí nad Labem (2 214 576,63 Kč)

North stav a.s., Jateční 3377/47, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 25045997 (2 244 039,10 Kč)

KERMEN LOBRI S.R.O., Marie Kršňákové 135, Chabařovice, 403 17, IČO: 24152951 (2 270 156,74 Kč)

REGAST, spol.s.r.o., Na Pile 865/5, 40003 Ústí nad Labem, Střekov, IČO:60490161 (2 974 448,77 Kč)

AZ SEVER  s.r.o., Slepá ulička 71, 400 04 Trmice, IČO:25488228 (2 867 279,79 Kč)