Obsah

V roce 2022  bylo podáno 0 žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

                                         

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU V DOLNÍCH ZÁLEZLECH ZA ROK 2022

 o poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím  za období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

 

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje obecní úřad podle zákona

 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

             a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0

             b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

             c) Počet rozsudků soudu, dle kterých by došlo k přezkoumání rozhodnutí  

                 o neposkytnutí informace: 0

             d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 


                                                                                                 V Dolních Zálezlech dne 10. 1. 2023