Svatební obřady

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň).

Vyberou-li si snoubenci  prosvůj sňatek Dolní Zálezly, měli by si nejdříve ověřit u starostky možný termín obřadu. Poté se obrátit na matriční úřad Ústí nad Labem - město, do jehož správního obvodu  Dolní Zálezly spadají.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství "Dotazník k uzavření manželství" a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

  1. rodný list,
  2. doklad o státním občanství,
  3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Bude-li uzavřen občanský sňatek bez matrikáře, musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

S písemnou žádostí o vydání tohoto osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.

Bude-li uzavřen občanský sňatek před poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu, musí snoubenci předložit matričnímu úřadu prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství.

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě občanského sňatku, matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě občanského sňatku bez přítomnosti matrikáře, ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží, oddávající. Protokol o uzavření manželství musí doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, a to do 3 pracovních dnů.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě církevního sňatku, oddávající z církve nebo náboženské společnosti. Oddávající je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle jiného právního předpisu matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

Poplatky a termíny

Poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 5 000,- Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

Vydání vícejazyčného standardního formuláře k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.