Správní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Vyřizuje Obec Dolní Zálezly

  • Ohlášení změny místa trvalého pobytu: 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku
  • Podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu: 100 Kč za každou osobu 
  • Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu: 30 Kč za každou i započatou stránku
  • Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu: 30 Kč za každý podpis nebo otisk razítka