Ověřování listin, ověřování podpisů

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí Obecní úřad Dolní Zálezly v úředních hodinách. K provedení vidimace a legalizace je nutno předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis a dále občanský průkaz (u občanů ČR) nebo cestovní doklad (u cizinců).

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimaci a legalizaci upravuje zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Poplatky

  • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
  • Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč.
  • Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.