Kácení stromů

Formuláře Povolení ke kácení dřevin a Oznámení o kácení dřevin

Kdy je potřeba a jak získat „POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
Kdy je nutno podat „OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN“

Ochrana dřevin

Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů.

Ochranu dřevin a povolování jejich kácení upřesňuje „Vyhláška MŽP 395/1992Sb kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V § 8 Vyhlášky odst. 2 je stanoveno:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ:

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ Dolní Zálezly. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm (tj. průměr kmene 25,6cm) měřeno ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2.

Oprávněn je v této věci jednat (podat žádost apod.):

vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, čí lze toto též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka.

Žádost se podává na formuláři:

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les,
který je k dispozici na OÚ Dolní Zálezly nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce.

V žádosti musí být uvedeno zejména:

specifikace dřevin rostoucí mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu se zakreslením umístění dřevin,
udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.

Žádost musí být doložena veškerými potřebnými podklady tj:

doklad o vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste (lze získat na OÚ Dolní Zálezly)
snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny
pokud žádost předkládá nájemce, je zapotřebí písemného souhlasu vlastníka pozemku, či všech spoluvlastníků (viz výše).

Fotodokumentace stavu dřeviny.

Správní a jiné poplatky

  • Správní poplatek činí 500,-Kč při nařízení místního šetření. 

Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin

Ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin může OÚ Dolní Zálezly uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od měsíce listopad do konce měsíce března.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení písemného dotazu je 30 dní.
O povolení pokácení rozhodne OÚ Dolní Zálezly ve správním řízením do 60 dnů, ve složitých případech do 90 dnů.

Kácení dřeviny provede žadatel od nabytí právní moci Rozhodnutí, podle podmínek v něm uvedených.
Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

Další účastníci řízení:

Účastníkem řízení mohou být občanská sdružení apod., např. Český svaz ochránců přírody pokud oznámí svoji účast do osmi dnů od zahájení řízení správnímu orgánu – OÚ Dolní Zálezly, který řízení zahájil.

Opravné prostředky

Pokud správní orgán OÚ Dolní Zálezly zamítne žádost o pokácení dřeviny, žadatel se může do 15ti dnů odvolat ke Správě CHKO České Středohoří,  Michalská 14, Litoměřice.

Důvody kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin, ale Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les :

  • a) ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin
  • b) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č. 254/2001 S., o vodách)

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) ke Správě CHKO České Středohoří, Michalská 14, Litoměřice.

  • c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) se podává na formuláři:

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, který je k dispozici na OÚ Dolní Zálezly nebo jej lze stáhnout z webových stránek obce. Oznámení o kácení musí obsahovat stejné náležitosti jako Žádost o povolení ke kácení (viz. výše)

Sankce, které mohou být uplatněny

Pokuty ukládá správní orgán (OÚ Dolní Zálezly) dle § 87 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Pokuta až do výše 5000 Kč hrozí pokud:

  • není splněná ohlašovací povinnost
  • není provedena náhradní výsadba

Pokuta až do výše 10 000 Kč hrozí pokud:

  • je poškozena nebo bez povolení pokácena dřevina rostoucí mimo les

Pokuta až do výše 50 000 Kč hrozí pokud:

  • je poškozen nebo zničen památný strom
  • je pokácena bez povolení nebo závažně poškozena skupina dřevin rostoucí mimo les

Žádost o povolení kácení Typ: DOC dokument, Velikost: 26.5 kB

Oznámení o kácení dřevin Typ: DOC dokument, Velikost: 31 kB