Územní plán sídelního útvaru

Nový územní plán obce Dolní Zálezly

11.1.2024 Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Dolní Zálezly

Obecní úřad Dolní Zálezly jako úřad splňující kvalifikačních požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1 stavebního zákona tímto oznamuje opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Dolní Zálezly. Veřejné projednání se bude konat dne 11. 1. 2024 od 17:00, a to na Obecním úřadě Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 40301 Dolní Zálezly.

Dokumenty jsou zveřejněny na úřední desce Obce Dolní Zálezly

23.2.2023 Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dolní Zálezly

Obecní úřad Dolní Zálezly jako úřad splňující kvalifikačních požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje veřejné projednání návrhu Územního plánu Dolní Zálezly. Veřejné projednání se bude konat dne 23. 2. 2023 od 17:00, a to na Obecním úřadě Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 40301 Dolní Zálezly.

Dokumenty jsou zveřejněny na úřední desce Obce Dolní Zálezly

6.10. 2021 Zveřejnění návrhu Územního plánu Dolní Zálezly

Dle 6.10 2021 byl zveřejněn návrh Územního plánu na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Zálezly. 

16.12.2020 - Schválení zadání územního plánu

Dne 16.12.2020 schválilo  Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly na svém 12. Zasedání zastupitelstva obce "Zadání územního plánu Dolní Zálezly"

Znění "Zadání územního plánu Dolní Zálezly" Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB

8.9.2020 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly

Úřední deska - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly - Oficiální stránky obce Dolní Zálezly (dolni-zalezly.cz)

VÝZVA NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN obce Dolní Zálezly

Obec Dolní Zálezly zahájila přípravu nového územního plánu. Vyzýváme proto všechny občany, podnikatele, firmy a jiné fyzické a právnické osoby, aby obci sdělili informace o svých záměrech na výstavbu rodinných domů, bytových objektů, rekreačních staveb, zařízení občanského vybavení , příp. jiných objektů, včetně navazující dopravní a technické infrastruktury, které by měly být zapracovány do zadání nového územního plánu nejpozději do 30. 9. 2019.

V žádosti o zapracování uveďte:

  • Jméno nebo název žadatele, adresu, telefon, e-mail

a přiložte:

  • Přehled pozemků dotčených záměrem
  • Přehled vlastnických vztahů k pozemkům
  • Popis záměru s vyčíslením předpokládaných objemů a kapacit
  • Zdůvodnění záměru
  • Zákres záměru do katastrální mapy
  • Další dokumentaci, nákresy, studie, projekty apod.

Předané záměry budou prověřeny z hlediska jejich souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, s technickými i přírodními limity rozvoje území a s budoucí koncepcí rozvoje obce. Vybrané záměry budou zařazeny do návrhu zadání územního plánu, který bude projednán s veřejností.

Své žádosti předejte nebo zašlete na obecní úřad v písemné nebo elektronické podobě nejpozději do 30. 9. 2019. K později došlým požadavkům již nebude možné přihlížet.

Obec Dolní Zálezly navrhovatel nového územního plánu


Mapový portál územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem

Dolní Zálezly - územní plán sídelního útvaru

Dolní Zálezly - návrh územního plánu sídelního útvaru