Obsah

Nový územní plán obce Dolní Zálezly

16.12.2020 - Schválení zadání územního plánu

Dne 16.12.2020 schválilo  Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly na svém 12. Zasedání zastupitelstva obce "Zadání územního plánu Dolní Zálezly"

Znění "Zadání územního plánu Dolní Zálezly"

 

8.9.2020 - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly

Úřední deska - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly - Oficiální stránky obce Dolní Zálezly (dolni-zalezly.cz)

 

VÝZVA NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN obce Dolní Zálezly

Obec Dolní Zálezly zahájila přípravu nového územního plánu. Vyzýváme proto všechny občany, podnikatele, firmy a jiné fyzické a právnické osoby, aby obci sdělili informace o svých záměrech na výstavbu rodinných domů, bytových objektů, rekreačních staveb, zařízení občanského vybavení , příp. jiných objektů, včetně navazující dopravní a technické infrastruktury, které by měly být zapracovány do zadání nového územního plánu nejpozději do 30. 9. 2019.

V žádosti o zapracování uveďte:

  • Jméno nebo název žadatele, adresu, telefon, e-mail

a přiložte:

  • Přehled pozemků dotčených záměrem
  • Přehled vlastnických vztahů k pozemkům
  • Popis záměru s vyčíslením předpokládaných objemů a kapacit
  • Zdůvodnění záměru
  • Zákres záměru do katastrální mapy
  • Další dokumentaci, nákresy, studie, projekty apod.

Předané záměry budou prověřeny z hlediska jejich souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, s technickými i přírodními limity rozvoje území a s budoucí koncepcí rozvoje obce. Vybrané záměry budou zařazeny do návrhu zadání územního plánu, který bude projednán s veřejností.

Své žádosti předejte nebo zašlete na obecní úřad v písemné nebo elektronické podobě nejpozději do 30. 9. 2019. K později došlým požadavkům již nebude možné přihlížet. 

            

Obec Dolní Zálezly navrhovatel nového územního plánu

 

Mapový portál územních plánů obcí v ORP Ústí nad Labem

Dolní Zálezly - územní plán sídelního útvaru           

Dolní Zálezly - návrh územního plánu sídelního útvaru