Obsah

Zpět

Číslo jednací: OUDZ/556/2020

Číslo spisu: ÚP/2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly


Obecní úřad Dolní Zálezly jako obecní úřad splňující kvalifikačních požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),

oznamuje

v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona

projednání zadání Územního plánu Dolní Zálezly.

 

Návrh zadání Územního plánu Dolní Zálezly je vystaven k veřejnému nahlédnutí na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dolní Zálezly, urad/uredni-deska/. Do návrhu zadání lze také nahlédnout na Obecním úřadu Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8, 40301 Dolní Zálezly.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, může každý do 30 dnů od vyvěšení návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly veřejnou vyhláškou uplatnit u Obecního úřadu Dolní Zálezly písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Dolní Zálezly - úplné znění

Návrh zadání územního plánu Dolní Zálezly

Vyvěšeno: 8. 9. 2020

Datum sejmutí: 9. 10. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět