Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 Oficiální název:                 Obec Dolní Zálezly   

 IČO:                                    00266710

 č. účtu:                               Komerční banka 5820-411/0100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Důvod a způsob založení:

  Obec Dolní Zálezly vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II., Díl I. § 35)

1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.

 

2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84 a 85, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a o místní zvyklosti. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

 

3 Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí

   a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,

   b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

 

Organizační struktura:

Obec Dolní Zálezly je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 5ti členné Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 3. 11. 2014.

Složení zastupitelstva obce

 starosta:                              Miroslav Suchý                                            

 místostarosta                      Aleš Zíka 

 členové zastupitelstva        Zdeněk Pejša

                                            ing. Irena Němečková

                                            Vojtíšek Martin

Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  Obec navenek zastupuje starosta.  Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.

Výbor finanční: předseda – Ing. Němečková Irena  

Výbor kontrolní: předseda - Pejša Zdeněk  

Úkoly obce v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti plní Obecní úřad.

     -  zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce

     - v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon

Pověřeným úřadem pro obec Dolní Zálezly je Magistrát města Ústí nad Labem.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------